Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2021

 

Προς : Όλα τα μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δια τηλεδιάσκεψης Των Μελών του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»

 

Αγαπητά μέλη,
Στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διασποράς της λοίμωξης Covid-19, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν. 4764/2020 (Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών) βάσει του οποίου κατ’ εξαίρεση και έως την 31/3/2021, οι Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1264/1982 (Α΄79), των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους,
κ α λ ο ύ μ ε
τα τακτικά μέλη σε 1η Τακτική Γενική Συνέλευση δια τηλεδιάσκεψης του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού» την 29η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ.

 

Με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020, συζήτηση επ’ αυτής και έγκρισή της.
3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2020, παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού, συζήτηση επ’ αυτών, έγκρισή τους καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε οικονομική-διαχειριστική ευθύνη.
4. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2021, συζήτηση επ’ αυτής και έγκρισή της.
5. Παρουσίαση προϋπολογισμού έτους 2021, συζήτηση επ’ αυτού και έγκρισή του.
6. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ¼ πλέον ενός, των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.
Ταμειακά τακτοποιημένα θα θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την 5η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα, με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 18:00μμ.

 

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση δια Τηλεδιάσκεψης, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

 

Τα τακτικά ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Φιλ. Σωματείου, δύο (2) ημέρες πριν, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά στα e-mail τους με τον σύνδεσμο (link) που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συνδεθούν με την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την Τηλεδιάσκεψη. Σαν αναγνώριση της συμμετοχής τους – Κωδικός Πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγουν το ατομικό τους e-mail. Η σύνδεση πρέπει να γίνει από σταθερό ή φορητό υπολογιστή (όχι tablet-όχι κινητό τηλέφωνο).

 

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα αποσταλεί στο e-mail τους ένας νέος σύνδεσμος, ο οποίος θα περιέχει τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης προς ψήφιση. Αφού συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο, κάτω από κάθε θέμα θα υπάρχει η δυνατότητα ψηφοφορίας τους, επιλέγοντας κατά την κρίση τους, ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΛΕΥΚΟ. Στο τέλος, πατώντας το εικονίδιο με τη λέξη ΥΠΟΒΟΛΗ, καταχωρείται αυτόματα και ηλεκτρονικά η ψήφος τους για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Η διαδικασία της ψηφοφορίας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και επαναληπτικής αυτής, από ώρα 20:30μμ – 21:30μμ για να θεωρηθεί η εγκυρότητα της παρουσίας και της ψηφοφορίας τους.

Για το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»

                                                                                                                        Η Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                    Ευθυμιάδου Μαρία               Τζιβρά Ανδρομάχη-Ευαγγελία

 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449