Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2020

 

Προς : Όλα τα μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Αγαπητά μέλη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλ. Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού», σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ισχύοντος καταστατικού
σ υ γ κ α λ ε ί
τα μέλη του, σε  ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, στην αίθουσα «Σταύρος Σ. Νιάρχος» (Πλ. Σιντριβανίου) και ώρα 18:00.

 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2019, συζήτηση επ’ αυτής και έγκρισή της.
3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2019, παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού, συζήτηση επ’ αυτών, έγκρισή τους καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε οικονομική-διαχειριστική ευθύνη.
4. Προτάσεις-Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).
5. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
6. Εκλογές για την ανάδειξη της Εξελεγκτικής επιτροπής. Αποτελέσματα.

Δηλώσεις συμμετοχής των επιθυμούντων να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για την εξελεγκτική επιτροπή, μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2020 στα γραφεία του Σωματείου (σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού).

 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ¼ πλέον ενός, των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Ταμειακά τακτοποιημένα θα θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξης απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την 24η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο χώρο με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 18:00.

 

Σας επισημαίνουμε ότι για τη δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

 

Για το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»

                                                                                                                        Η Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                    Ευθυμιάδου Μαρία               Τζιβρά Ανδρομάχη-Ευαγγελία

 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449